mobilemenuMENU
SYMBIOSYSTEM

KSIĘGOWOŚĆ MONEY COUNT - OFERTA

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę księgowo-płacową przedsiębiorstw, jak również pomoc przy ich zakładaniu i likwidacji.

Korzyści współpracy

 • Możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia naszych wykwalifikowanych księgowych.
 • Wsparcie merytoryczne i pomoc podczas kontroli sprawowanej przez organy administracji państwowej lub samorządowej.
 • Profesjonalna obsługa w zakresie księgowości, kadr i płac.
 • Terminowość.
 • Oszczędność pieniędzy, poprzez redukcję kosztów związanych z zatrudnieniem własnego działu księgowego.
 • Oszczędność czasu, kiedy my zajmiemy się księgowością Państwa przedsiębiorstwa, Państwo mogą w pełni skoncentrować się nad jego rozwojem.
 • Całodobowa kontrola finansów przedsiębiorstwa poprzez internetowy dostęp online do własnych ksiąg rachunkowych.
 • Gwarancja pełnego zaangażowania Money Count w sprawy naszych klientów.

Księgi Rachunkowe

 • Opracowanie i modyfikacja zakładowego planu kont.
 • Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych.
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US.
 • Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych do GUS i NBP.
 • Rozliczanie WNT, WDT jak również exportu i importu.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.
 • Sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi.
 • Zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.
 • Monitoring należności i zobowiązań.
 • Przygotowywanie niezbędnych zestawień pomocnych w zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Rady nadzorczej itp.

Podatkowe Księgi Przychodów i Rozchodów

 • Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym.
 • Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych.
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia.
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych.

Ryczałt ewidencjonowany

 • Miesięczne naliczanie podatku.
 • Bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku (VAT).
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych.

Kadry i Płace

 • Prowadzenie akt osobowych.
 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem. Umów o pracę, umów zlecenia i o dzieło, świadectw pracy itp.
 • Zgłaszania i wyrejestrowania pracowników w ZUS.
 • Sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników.
 • Sporządzanie list płac dla pracowników etatowych, oraz rachunków do umów zlecenia i o dzieło.
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS, deklaracji dla potrzeb US od wypłaconych wynagrodzeń.
 • Sporządzanie zestawień wypłaconych wynagrodzeń i odprowadzonych składek ZUS.
 • Przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników: PIT 11, PIT 8B, PIT 40 itp.
 • Sporządzanie deklaracji PFRON.

Analizy Finansowo – Księgowe

 • Możliwość opracowania analizy finansowej przedsiębiorstwa indywidualnie dla każdego Klienta. W szczególności opracowanie; analizy sprzedaży, kosztów, płynności finansowej, nakładów inwestycyjnych.
 • Obliczamy i przedstawiamy wskaźniki finansowe wraz z ich komentarzem.

Inne

 • Reprezentowanie klienta w urzędach.
 • Pomoc w rejestracji firmy we wszystkich urzędach.